FVETESSERAKroměříž - Břest

ZPRÁVY

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti TESSERA, a.s. 12.12.2016

KE STAŽENÍ:

- pozvánka na valnou hromadu.pdf
- projekt změny právní formy.pdf
- zpráva auditora k mezitímní UZ ke 31.8.2016.pdf

tj. 100 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá, na zaknihované akcie. O tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Bohdanem Halladou, notářem se sídlem v Praze, NZ 827/2014, N 623/2014. Akcionáři společnosti byli poučeni písemným oznámením, zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, o povinnosti odevzdat akcie představenstvu společnosti ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku a také sdělit při odevzdání akcií číslo majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který mají být akcie zaevidovány.

SOLÁRNÍ ENERGIE

KONTAKT

 

TESSERA a.s.
Cejl 494/25
Brno 602 00

Email: info@fve-tessera.cz

patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou. V České republice jsou poměrně dobré podmínky pro využití energie slunečního záření, přestože množství sluneční energie v průběhu roku kolísá a největší množství sluneční energie dopadá v období, kdy spotřeba tepla je nejnižší. Ročně dopadá kolmo na 1 m2 plochy 800 - 1250kWh solární energie..

SOLÁRNÍ ČLÁNKY

Solární články jsou elektrotechnická zařízení, která využívají galvanického efektu, aby přeměnili sluneční světlo v elektrické napětí. Každý článek nám dává pouze malé množství napětí, proto je jich potřeba často i několik desítek. Články jsou vyrobeny z plátků polovodivého materiálu, obvykle silikonu, ale jinde se využívá galiový arsenid. Tyto články jsou sice méně výkonné, ale můžou se používat v extrémních teplotách.

VEŘEJNÉ ZDROJE INFORMACÍ

VÝROBA

"elektřiny ze Slunce" je bezpečná a spolehlivá, žádný nebezpečný odpad, je to ekologicky čistá energie. Pokrytí 1% plochy pouští slunečními články s 15% účinností vyrobí více elektrické energie než všechny současné elektrárny světa. Energie vložená do výroby slunečních článků se vrátí za několik let, "palivo je zdarma" a předpokládaná životnost delší než 30 let.


JAKÝ JE ROZDÍL VE VÝKONU SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY V LÉTĚ A V ZIMĚ?

Fotovoltaická elektrárna vyrobí v létě denně 5-8 kWh energie na každý 1kW instalovaného výkonu. V zimě výkon znatelně poklesne, v průměru na 20% letního výkonu. Ale i v zimě může být výkon elektrárny při slunečním počasí zajímavý.
Fotovoltaická elektrárna se odepisuje 20 let a DPH si odečíst můžete v případě, že jste registrován jako plátce DPH.
Sluneční energie je změna přímo v energii elektrickou díky fotovoltaickému jevu, kdy při dopadu slunečního záření na povrch fotovoltaického článku dochází k uvolnění elektronů a jejich hromadění na záporné elektrodě.